Algemene voorwaarden

Versie 20180101

Onderstaande algemene voorwaarden kunnen als document opgevraagd worden via mail.

Definities

 • Kittyhawk: Kittyhawk is een handelsnaam van Rebu Holding, gevestigd aan de Ringbaan West 292 te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17257779.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Kittyhawk een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Kittyhawk een offerte heeft uitgebracht.
 • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 • Dienst: de specifieke dienst die Kittyhawk met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in Overeenkomst dan wel offerte.
 • Overeenkomst: Overeenkomst tussen Kittyhawk en Opdrachtgever krachtens welke Kittyhawk de Dienst zal uitvoeren.

Toepasselijkheid

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle door Kittyhawk gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Kittyhawk verrichtte handelingen.
 • Door ondertekening van Overeenkomst met Kittyhawk verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van Algemene Voorwaarden van Kittyhawk en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing als beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kittyhawk, voor de uitvoering waarvan door Kittyhawk derden dienen te worden betrokken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kittyhawk en zijn directie.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kittyhawk en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Kittyhawk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kittyhawk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes

 • De door Kittyhawk gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • Kittyhawk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen vanaf de offertedatum aan Kittyhawk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Kittyhawk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Facturatie

 • Tenzij anders overeengekomen gelden voor de volgende soorten diensten en projecten de volgende:
  • Eenmalige dienstverlening (strategie, workshops, coaching, training e.d.): aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Vervolgens wordt de restante 50% na oplevering van de volledige project gefactureerd.
  • Dienstverlening met een repeterend karakter o.b.v. een vaste fee (maandelijkse online marketing werkzaamheden, periodieke training/coaching, ad interim werkzaamheden gedurende een x periode): facturatie geschied op het einde van elke maand.
  • Productontwikkeling (digitale applicaties) volgens de DOTAP methode (Design, Ontwikkelen, Testen, Acceptatie, Productie): aanbetaling van 35% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Vervolgens wordt 25% gefactureerd na oplevering van de ontwerpfase en het restant van 40% na oplevering van het volledige product. Oplevering is het moment van acceptatie.
  • Productontwikkeling (digitale applicaties) volgens SCRUM methode: dit betreft werkzaamheden met een repeterend karakter o.b.v. een vaste maandfee en worden dan ook op het einde van de maand gefactureerd.
  • Productontwikkeling (content/campagnemateriaal): aanbetaling van 35% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Vervolgens wordt 25% gefactureerd na oplevering van de ontwerpfase en het restant van 40% na oplevering van het volledige product.
  • Media inkoop: bij projecten waarbij media ingekocht wordt, wordt de mediainkoop apart geoffreerd. Bij aanvang van het project wordt 100% van de media inkoop gefactureerd, tenzij het een inkoop op basis van een abonnementsfee is. In dat geval wordt de media inkoop voorafgaand aan de maand gefactureerd.
  • Eventuele bijkomende kosten (zie 'Bijkomende kosten') worden in de periode waarop zij betrekking hebben gefactureerd, als onderdeel van één van deze drie facturen.
  • Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden (tenzij anders aangegeven), op de door Kittyhawk aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen deze factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Wanneer Opdrachtgever bepaalde gegevens niet aan Kittyhawk heeft verstrekt waar Kittyhawk schriftelijk naar heeft gevraagd waardoor voltooiing van de Dienst onmogelijk wordt, is Kittyhawk gerechtigd de totale factuurbedragen aan Opdrachtgever te factureren voordat de Dienst is voltooid. Mocht Opdrachtgever de benodigde gegevens binnen een periode van vier weken na facturatie verstrekken aan Kittyhawk zal de Dienst alsnog door Kittyhawk worden voltooid.

Bijkomende kosten

 • Alle bijkomende kosten vallende op de betaling, waaronder overboekingskosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Wanneer er correcties komen op aangeleverd materiaal en deze leiden tot extra werkzaamheden, dan worden deze beschouwd als meerwerk en zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden maandelijks gefactureerd op basis van nacalculatie.
 • De kosten voor alle wijzigingen die op verzoek van de opdrachtgever in latere fasen nog moeten worden uitgevoerd en die betrekking hebben op in eerdere fasen geaccordeerde elementen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Alle extra kosten die voor de uitvoering van de dienst of product gemaakt moeten worden volgens en door Kittyhawk, zoals reisuren, reiskosten, en kosten voor de huur van een vergaderruimte zijn van rekening voor Opdrachtgever. Deze kosten kunnen zonder inlichting van Opdrachtgever worden gefactureerd tot een maximum van €250,-. Als deze extra kosten boven dit bedrag dreigen op te lopen moet door Opdrachtgever schriftelijk aan Kittyhawk goedkeuring worden verleend om voor deze extra kosten meer dan €250,- te factureren. Wanneer deze goedkeuring niet wordt verleend mag Kittyhawk voor deze extra kosten niet meer dan €250,- factureren.

Wanbetaling

 • Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt er een herinnering naar Opdrachtgever verstuurd. Als Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen 5 dagen betaalt (tenzij anders overeengekomen) wordt een tweede herinnering verstuurd. Bij deze herinnering worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen 5% van het totale factuurbedrag.
 • Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Promotie en publiciteit

Kittyhawk mag het geleverde werk voor Opdrachtgever ten alle tijde gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Oplevering

 • Oplevering geschiedt wanneer Kittyhawk de Dienst beschreven in Overeenkomst heeft voltooid.
 • Eventuele fouten in de software opgeleverd door Kittyhawk zullen tot 3 maanden na oplevering en acceptatie kosteloos worden opgelost door Kittyhawk, mits dit betrekking heeft op de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever is pas toegestaan de geleverde bestanden door Kittyhawk commercieel te gebruiken na betaling van de totale gefactureerde bedragen met betrekking tot desbetreffende bestanden.

Wijzigingen en meerwerk

 • Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kittyhawk zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

 • Alle door Kittyhawk geleverde zaken blijven eigendom van Kittyhawk totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Kittyhawk gesloten overeenkomsten is nagekomen en het totale factuurbedrag betreffende Dienst is betaald door Opdrachtgever en is ontvangen door Kittyhawk.

Garanties, onderzoek en reclames en verjaringstermijn

 • De door Kittyhawk te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 • Bij bijzonder gebruik of bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Kittyhawk kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 • De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Kittyhawk verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kittyhawk, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen.
 • De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld of wanneer de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Kittyhawk te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kittyhawk te worden gemeld. De Opdrachtgever dient Kittyhawk in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Kittyhawk opdracht gegeven heeft.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Kittyhawk de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving zorgdragen voor herstel daarvan.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Kittyhawk daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kittyhawk en de door Kittyhawk bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Ontbinding van Overeenkomst

 • In geval van overmacht is Kittyhawk gerechtigd Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 • Onder overmacht om aan verplichtingen van Kittyhawk te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Kittyhawk kan worden toegerekend en die de nakoming van Overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Kittyhawk kan worden gevergd.
 • Kittyhawk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kittyhawk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kittyhawk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Kittyhawk tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Kittyhawk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kittyhawk gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kittyhawk, zal Kittyhawk in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 • Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Aansprakelijkheid

 • Kittyhawk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Kittyhawk is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derde partijen worden doorgevoerd.
 • Kittyhawk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 • Indien Kittyhawk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien Kittyhawk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kittyhawk beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Kittyhawk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Kittyhawk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kittyhawk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kittyhawk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Kittyhawk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Deel dit artikel via:

 • Share on Google+
 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Ben de eerste die reageert!
This thread has been closed from taking new comments.

Volg ons op Facebook